Semalt: Web maglumatlary çykarýanlara syn

Web Data Extractor, dürli maglumat görnüşlerini köpçülikleýin ýygnamak üçin döredilen interaktiw we peýdaly web gyryjy programma üpjünçiligi. Telefon we faks belgileri, URL-ler, e-poçta salgylary, metadata we meta belliklerini aňsatlyk bilen ýygnap biler. Web Data Extractor-yň iki esasy aýratynlygy, dinamiki saýtlardan maglumatlary çykarmak we gurulmadyk maglumatlary gurluşly maglumatlara öwürmek.

Açar söz esasly maglumatlary çykarmak aýratynlyklary:

Bu köp okalýan we ýokary tizlikli gural dürli açar sözleri ulanyp işleýär we guramaçylykly mazmuny CSV we JSON formatlaryna ýa-da awtonom ulanmak üçin gaty diskiňize göçürip alýar. Web Data Extractor-a biziň üçin peýdaly maglumatlary ýygnamak üçin dürli web sahypalarynda gezmäge rugsat berip bileris. URL ýollaryna çuňňur girýär we maglumat mazmuny üçin tutuş tory gözleýär.

Web Data Extractor-yň iň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, açar sözleriňiziň ornuny ýa-da ýerleşişini bozmazdan maglumatlary gyrmagydyr. Başga sözler bilen aýdylanda, bu guralyň açar sözleriň ýagdaýyny üýtgetmeýändigini we gözleg motorynyň reýtingini has gowulaşdyrmak üçin gysga guýrukly we uzyn guýrukly açar sözleri nyşana almaga kömek edýändigini aýdyp bileris.

URL, metadata we meta belligi çykarmak:

Web Data Extractor-yň URL we Meta Tag opsiýasy dürli URL-leri, metadata we meta belliklerini has gowy görnüşde çykarmaga mümkinçilik berýär. Bu hyzmaty aňsatlyk bilen meta atlaryny, meta düşündirişlerini we birnäçe web sahypasyndaky açar sözleri, web kataloglaryny we şahsy bloglary açyp bilersiňiz. Web sahypalaryndan anyk maglumatlary ýok etmegiň çalt, ygtybarly we takyk usuly bolup, blogyňyzyň gözleg motory reýtingini ýokarlandyrmaga kömek edýär.

Maglumatlaryň hilini ýokarlandyrmak üçin süzgüçlerini ulanyň:

Web Data Extractor-yň iň tapawutly süzgüçleri sahypanyň tekst süzgüji, URL süzgüji we domen süzgüçidir. Bu süzgüçler bilen, gyrylan maglumatlaryňyzyň hilini ýokarlandyryp bilersiňiz. Mundan başga-da, “Web Data Extractor” mazmunyňyzdaky kämillik ýaşyna ýetmedikleriň orfografiki we grammatiki ýalňyşlyklaryny düzedýär we takyk, okalýan we ulaldylan maglumatlaryň berilmegini üpjün edýär. Çykarylan baglanyşyklary gönüden-göni gaty diskiňize ýazdyrmak mümkinçiligi bar we bir wagtyň özünde birnäçe maglumat çykarmak taslamalaryny amala aşyryp bilersiňiz. Web Data Extractor, proksi-serwerlerini ulanmaga mümkinçilik berýär we bir wagtyň özünde birnäçe web sahypasyny ýüklemäge ukyply.

Web sahypalaryny bölekleýin ýa-da dolulygyna döwüň:

Webshli web sahypalary serwerlerde başgaça düzülendir. Olaryň käbirinde birnäçe faýl bar, beýlekilerinde müňlerçe faýl bar. Käwagt bölekleýin saýtlary gyrmaly bolýarys, käwagt bolsa ähli sahypany çykarmak isleýäris. Web Data Extractor bilen mümkin bolandygyny maglumat öwüriň bölekleýin ýa-da doly Site we hili eglişige gerek däl.

Bu hyzmat bilen telefon we faks belgilerini çykaryň:

Web Data Extractor, telefon belgilerini we faks belgisini gaty takyklyk bilen çyzmaga mümkinçilik berýär. Onuň “Telefon” we “Faks hasyly” moduly täze faks we telefon belgileri üçin internedi örmek üçin niýetlenendir. Millionlarça web sahypalaryny aňsatlyk bilen nyşana alyp, mazmun jikme-jikliklerini we e-poçta salgylaryny döwüp bilersiňiz. Web Data Extractor, bäsdeşleriň saýtlaryndan bahalar baradaky maglumatlary we önüm düşündirişlerini çyzmagy aňsatlaşdyrýar we torda işiňizi ösdürmäge kömek edýär.

mass gmail